• Register
0 votes
Modelo: LG X430EMW
Puerto: COM72
Operación: Desbloqueo directo

Comprobando
nombre de usuario y contraseña ... OK Saldo: 14 crd.
Te quedan 14 crédito (s). Esta operación toma 10 créditos. ¿Continuar? Sí
Nombre del modelo: LM-X430EMW Versión de
software: X430EMW10m Versión de
Android: 9
Operador de destino: LAO
País de destino: COM
Chipset: mt6765
IMEI: 3588541054xxxxxx
Serie: 07MGBJ42MABE00BMH
Leyendo datos del teléfono ... OK
Buscando servidor ... OK
Esperando respuesta del servidor ... error (0)

êû & rsquo;? & curren; & ldquo; & rsaquo;? 2 & sbquo; & copy; xS ?? D? î & trade; & euro; eS & reg; & rdquo; ëjÇqâ] ŠÚÖ2) ü? & trade; & cedil; & iexcl; & ordf; & sharp; Ý;! Ùk ÌÆþUÌÐöígí + & sup2; Â? .ÉI "8 ?? Œ & euro; hGø & hellip;? Øx? C ?? ÐÉ & iquest;? ÖáçŽ & rsquo; YŽŽý & cedil; ãjÑg ?? ŽŸŒk5ú?; Ò? & Lumdl

\? ú & brvbar; ` & mdash; & micro; ö2üÛ?,) Ï? 1j & ordm; b! ÂV ?? c1ô & euro; ú & bull; è & frac14;? ÖÁ \? ​​3q & ordf; & rdquo; D & hellip; & brvbar; Ä? 7û?%? ìJ '? ? J & circ;? ŒØ ?? n & trade; I '? E & Dagger;> I & dagger; Ã? 6
Transcurrido: 7 seg. -> (v9.79)
in LG Tool by (140 points)

1 Answer

0 votes
Hello. Refunded. You can repeat operation.
by (134k points)
Operation failed again

User: zsc_VOucrR8g

9/1/2021 5:18:25 p. m.: Unable to get comport information , check system
9/1/2021 5:18:29 p. m.: LG 2-3G Tool v9.79
9/1/2021 5:18:29 p. m.: supported models: 1710
9/1/2021 5:18:29 p. m.:
9/1/2021 5:19:45 p. m.: Model: LG X430EMW
9/1/2021 5:19:45 p. m.: Port: COM72
9/1/2021 5:19:45 p. m.: Operation: Direct Unlock
9/1/2021 5:19:45 p. m.:
9/1/2021 5:19:47 p. m.: Checking Login and Password...
9/1/2021 5:20:26 p. m.: OK
9/1/2021 5:20:26 p. m.: Ballance:
9/1/2021 5:20:26 p. m.: 14 crd.
9/1/2021 5:20:28 p. m.: You have 14 credit(s) left. This operation takes 10 credits.Continue?
9/1/2021 5:20:28 p. m.:  Yes
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Model name: LM-X430EMW
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Software verion: X430EMW10m
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Android verion: 9
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Target operator: LAO
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Target country: COM
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Chipset: mt6765
9/1/2021 5:20:29 p. m.: IMEI: 3588541054xxxxx
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Serial: 07MGBJ42MABE00BMH
9/1/2021 5:20:29 p. m.: Reading data from phone...
9/1/2021 5:20:31 p. m.: OK
9/1/2021 5:20:31 p. m.: Searching server...
9/1/2021 5:20:33 p. m.: OK
9/1/2021 5:20:33 p. m.: Waiting for server answer...
9/1/2021 5:20:35 p. m.: error(0)
9/1/2021 5:20:35 p. m.:
Hello. Repeat few times, until success. Also try disable antivirus and firewall.
...